масажн омасло holy lama масло етерични масла

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни е от голямо значение за Махадева трейдинг компани ЕООД. Вашите лични данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Вашите лични данни се събират за конкретни изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни, които предоставяте са ограничени до необходимото и сведени до минимум във връзка с тези цели. Имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни и процесът по обработка на Вашите лични данни е напълно открит и прозрачен.

Защо използваме Вашите лични данни?

Използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване на електронния магазин www.kailash.bg, собсвеност на Махадева трейдинг компани ЕООД, като обработваме и изпълняваме поръчките ви и Ви изпращаме известия за статуса на поръчката. Също така, използваме Вашите данни при възникване на проблеми с доставката или за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.

Цели на обработване на Вашите лични данни:

Вашите лични данни се обработват с цел реализиране на договор за покупко – продажба.
Вашите лични данни не се използват за целите на директен маркетинг: не се изпращат маркетингови съобщения, не се използват за профилиране и анализ.
Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:
Данни за клиента: три имена, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за доставка.
Имена на клиента са ни необходими, за да можем да идентифицираме лицето като наш клиент и да съставим и издадем необходимите документи във връзка с изпращането на закупените стоки, предоставянето на други заявени услуги, както и заплащането и осчетоводяването на покупко-продажбата.
Адрес на електронна поща, телефонен номер и адрес на клиента са ни необходими, за да се свържем с клиента във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, да отговаряме на вашите запитвания и да уважаваме вашите рекламации и други искания.
Адрес за изпращане на закупени стоки ни е необходим, за да можем да доставяме вашите пратки.

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

Вашите лични данни не се използват за целите на директен маркетинг: не се изпращат маркетингови съобщения, не се използват за профилиране и анализ.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Махадева трейдинг компани ЕООД със седалище: гр. София, ул.“ Иларион Драгостинов“ 39, ЕИК:130985081, адрес на управление: гр. София, р-н Слатина, ул. „Иларион Драгостинов“ 39, ап. 10, представлявано от управителя Станимира Миркова Лудвиг-Сотирова, е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно Закона за защита на личните данни.  Отговорно лице по защита на личните данни: Станимира Миркова Лудвиг-Сотирова , адрес за кореспонденция: гр. София, ул. ”6-ти Септември” № 28, телефон: 0878 265 243, имейл:tulsi_mira@yahoo.com

Обработка и съхранение на Вашите данни.

Данните, които събираме от Вас са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки. Вашите лични данни се съхраняват надеждно криптирани, в базата на история на направените поръчки за определен период от време (24 месеца), като се унищожават след този период, като тази дейност се протоколира. Има ваши данни, които се съхраняват на вашите устройства, с които сте осъществили поръчка за ваше удобство при повторна поръчка. Тези локални данни могат да бъдат изтрити от вас от бутона "Лични данни" в GDPR лентата.

Кой има достъп до Вашите данни ?

До Вашите данни има достъп единствено и само един единствен служител от Махадева Трейдинг Компани ЕООД, който е обучен и инструктиран за работа с лични данни. Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни.
Данните, които се препращат към трети страни (избрана от вас куриерска фирма), се използват единствено за извършване на заявената от Вас услуга.
За предоставяне на качествени услуги, сме ангажирали доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на нашите услуги няма да е възможно. Ползваме само подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на вашите данни и на които предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности, включително:

 • За доставка на закупени стоки: лицензирани куриерски фирми – Еконт и Спиди АД;
 • За поддръжка на онлайн магазина ни - СМЪРФ ООД
 • За домейн и хостинг – Register.BG

В други случаи, когато това се изисква от закон или договор, данните ви може да бъдат предоставени във връзка със счетоводно или правно обработване, извършване на плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност.
Не предоставяме личните ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме по друг начин.

Данните, които се препращат към трети страни (избрана от вас куриерска фирма), се използват единствено за извършване на заявената от Вас услуга.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

Вашите лични данни се обработват от Махадева Трейдинг Компани ЕООД с цел реализиране на договор за покупко – продажба. За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп: 

Имате право да получите информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с Махадева трейдинг компани ЕООД и да поискате предоставяне на Вашите лични данни по електронен път.

Право на коригиране: 

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни .

Право на изтриване:

Имате право да поискате изтриване на вашите лични данни, обработвани от Махадева трейдинг компани ЕООД по всяко време, освен в следните случаи :
- в момента сте в процес на комуникация по разрешаването на даден въпрос.
- имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е в процес на изпращане.
- имате неуредено плащане към Махадева трейдинг компани ЕООД.

Право на ограничение:

Имате право да поискате Махадева трейдинг компани ЕООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
- ако претендирате, че Вашите данни са неточни, Махадева Tрейдинг Kомпани ЕООД ще ограничи обработването им до получаване на резултата от проверката на точността на личните данни.
- ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им.
- ако Махадева Tрейдинг Kомпани ЕООД вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Право на подаване на жалба към надзорен орган: 

Ако смятате, че Махадева Tрейдинг Kомпани ЕООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Метод на събиране на данните

Ние обработваме и използваме само данни, които нашите клиенти са ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки клиент носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.
Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите на получателите на стоките, предоставени ни от клиент, както и за данните на физическите лица, представляващи клиентите-юридически лица.

Мерки за сигурност

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин. Нашият персонал е длъжен да обработва личните данни съгласно изискванията за законосъобразност, поверителност, етиката и подходящото използване на данните.

Малолетни и непълнолетни лица

Ние предоставяме услуги и позволяваме нашия уебсайт да бъде използван само от лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите услуги и да закупите нашите стоки.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни. Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

Срок на съхранение и изтриване на данните

По принцип обработваме данни, докато клиентът използва услугите ни и 2 години след последна поръчка, за да предотвратим загубата на данни, ценни за клиента, за уважаване на рекламации и претенции от клиента, за разрешаване на възникнали съдебни и извънсъдебни спорове, за събиране на вземания и за спазването на приложимото законодателство, включително изискванията на Закона за счетоводството и приложимото данъчно законодателство.
Срокът на съхранение на вашите данни, ако сте се свързали с нас чрез някоя от контактните ни форми, но не сте закупили стоки от нас, е 6 месеца с цел улесняване на комуникацията и асистиране на лицата в началния период на ползване на услугите ни.

Какви са Вашите права?

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата ви като субекти на лични данни:

 • имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.
 • имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.
 • имате право да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси.
 • имате право да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.
 • имате право да направите пред лицето по защита на данните възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.
 • имате право на защита по съдебен ред.

Можете да адресирате всички искания до лицето по защита на личните данни. За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

Надзорен орган

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.
Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата си.

Управление на бисквитки

Този сайт използва “бисквитки”, което ни позволява да подобрим услугите си към вас и да осигурим определени функции, които могат да ви бъдат от полза. Ние използваме “бисквитките” с цел да подобрим вашият потребителски опит в рамките на уебсайта ни, като запаметяваме предпочитанията Ви и за улесняване на навигацията. “Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се изпращат до Вашия браузър от уеб-сървър, запазват се на компютъра и/или на друго устройство, което ползвате, като се използват за идентификация на потребителя и/или устройството и за събиране на информация. “Бисквитките” обикновено са свързани с няколко категории в зависимост от функционалността им и тяхното предназначение и биват: задължителни “бисквитки”, “бисквитки” за ефективност, функционални “бисквитки” и “бисквитки” за насочване и рекламни цели.

Когато поръчвате от този сайт се генерира бисквитки от тип "Local storage". Те се съхраняват единствено и само на устройството от което зареждате сайта и се използват за ваше улеснение, при следваща поръчка да не въвеждате вашите данни. Ако желаете да изтриете информацията за вашите лични данни на това устройство можете да го направите от GDPR лентата най-долу като влезете в „ Лични данни“ чрез бутона „премахни локални данни“.

Вие можете да откажете да приемате “бисквитките“ от този Сайт, всеки друг сайт, или въобще от всички сайтове, по всяко време като активирате съответните настройки на своя браузър. Ако искате да знаете кога вашият компютър получава бисквитка, можете да го настроите така, че той да получавате известие за това. Допълнителна информация относно процедурата, която трябва да се следва за деактивиране на “бисквитките“, е достъпна на уебсайта на вашия доставчик на интернет браузър, чрез вашия екран за помощ. Вие може да посетите http://www.allaboutcookies.org/manage- cookies/index.html за информация относно най-често използваните браузъри. Моля, да имате предвид, че ако “бисквитките“ са деактивирани, може да се засегнат определени функционалности на Сайта.

Продукти: 0 бр.
Стойност: 0 лв